GDPR

General Data Protection Regulation

Integritetspolicy enligt GDPR för Torrelivings medlemmar

  1. Information och ansvar avseende hantering av personuppgifter

Torreliving Asociación, C/Goleta 26:4-9, 03182 Torrevieja, ger dig full insyn och information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi värnar din personliga integritet och vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter som efterfrågas vid din ansökan om medlemskap i föreningen. Uppdateringar av policyn kommer att ske löpande och vid behov för att skydda dina personuppgifter. Uppdateringar av denna information publiceras på Torrelivings hemsida.

Denna policy gäller för samtliga medlemmar i Torreliving och beskriver hantering av personuppgifter när du besöker vår hemsida, tar del av erbjudanden som event och utfärder, själv beslutar att registrera dig för att använda hemsidans boendeförmedling och vid övriga kontakter med Torreliving.

Torreliving Asociación är personuppgiftsansvarig för hanteringen av de personuppgifter du lämnar vid inskrivningen för att bli medlem i föreningen. Torreliving tar inte ansvar för hanteringen av personuppgifter som du lämnar till eventuella samarbetspartners eller andra parter som kan finnas på föreningens hemsida.

  1. Personuppgifter som hanteras och varför

När du som medlem besöker Torrelivings webbsidor eller deltar i föreningens aktiviteter och gör inbetalningar samlar vi in dina uppgifter om namn, adress, telefonnummer, e-postadress och betalningsuppgifter. Även ditt medlemsnummer och information kopplat till dina köp och beställningar hanteras under ditt medlemskap.

Torreliving samlar in de personuppgifter som behövs för att säkert och korrekt administrera syfte och ändamål med ditt medlemskap, det vill säga lämna information samt hantera dina beställningar och betalningar.

  1. Laglig grund för ändamålsenlig användning av dina personuppgifter

Det avtal som ingås i samband med din ansökan till medlemskap och inskrivning som medlem i Torreliving utgör laglig grund för behandlingen av dina insamlade personuppgifter avseende nyttjande av tjänster och inbetalningar hos föreningen. Behandlingen är nödvändig för att Torreliving säkert och korrekt ska kunna uppfylla ändamål och syften som föreningen har stadgat och utlovat medlemmarna. Detta kan till exempel röra anmälningar till event och utfärder samt utförande av tjänster.

Torreliving har även ett berättigat intresse av att samla och behandla dina uppgivna personuppgifter för att kunna bistå dig med nödvändig information, service och kommunikation rörande föreningen via till exempel e-post. Torreliving har även ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kunna upptäcka och förhindra missbruk av föreningens erbjudanden och tjänster samt obehörig åtkomst eller olovlig användning av dessa.

Torreliving behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra föreningens skyldigheter enligt lag, till exempel avseende skatte- och bokföringsredovisning gentemot myndigheter samt vid myndighetsbeslut.

Oavsett vad ditt medlemsärende gäller så kommer Torreliving att uppfylla kraven i gällande lagstiftning och behandla dina personuppgifter i enlighet med de uppgivna lagliga grunderna som är baserade på avtalet, mellan Torreliving och dig som medlem, samt det berättigade intresset som föreligger för att kunna uppnå föreningens syften och ändamål. 

  1. Utlämnande av dina uppgifter

Torreliving delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller vid behov om det är tillåtet enligt lag. Dina personuppgifter kan delas med myndigheter, företag och andra verksamheter om det är nödvändigt för att till exempel genomföra aktiviteter, utfärder eller utföra betalningar. Den verksamhet som tar del av dina uppgifter är självständigt personuppgiftsansvarig för hur de behandlar dina uppgifter.

Torreliving delar inte dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. 

  1. Lagring och lagringstid

Torreliving sparar dina samlade personuppgifter så länge det finns ett behov för att ge dig service och för att uppfylla de syften och ändamål som utlovats då du först lämnade dina uppgifter för att ta del av medlemskap i föreningen. Torreliving lagrar inte uppgifter om dig som inte är nödvändiga för verksamheten eller efter den tid som följer av gällande lagstiftning.

Som medlem i Torreliving sparas relevanta och aktuella uppgifter relaterade till ditt medlemskonto så länge som du väljer att vara medlem i föreningen. Om du inte längre vill vara medlem kommer vi att radera dina uppgifter senast sex månader efter att vi mottagit ditt meddelande om uppsägning. Om du har varit inaktiv, det vill säga inte betalat in medlemsavgift vid utsatt tidpunkt, kommer ditt medlemskonto att raderas och därmed tas alla personuppgifter om dig bort senast efter sex månader. 

När det gäller köp-, order-, användarhistorik och medlemsärenden kommer sådan historik att raderas senast tre år efter transaktionsdatum, det vill säga om dina uppgifter inte redan har anonymiserats.

Om du inte är medlem i Torreliving men till exempel besöker föreningens hemsida eller vid andra tillfällen har kontakt med Torreliving kommer samtycke att inhämtas från dig innan Torreliving gör någon registrering av dina personuppgifter. 

Den information som samlas in från dig med ditt samtycke sparas så länge informationen är relevant men informationshistoriken raderas löpande och senast fem år från den tidpunkt då informationen samlades in. Du kan alltid återkalla ditt samtycke och informationen raderas då snarast och senast inom sex månader.

6. Säkerhet för dina personuppgifter
Torreliving säkerställer att dina personuppgifter hanteras så att dessa skyddas mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. Torreliving hanterar endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den för att kunna ge utlovad service till medlemmarna.

7. Dina rättigheter
Torreliving är alltid transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter via ett registerutdrag. Om vi mottar en begäran från dig kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. En begäran om registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad av dig. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas. 

Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling om till exempel någon av de uppgifter som samlats in är felaktig. I vissa fall kan inte Torreliving tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.

Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

8. Synpunkter på hantering av personuppgifter

Om du anser att dina personuppgifter har hanterats på ett felaktigt sätt kan du alltid kontakta Torrelivings styrelse. Datainspektionen i Spanien är ansvarig för tillsyn enligt dataskyddslagstiftningen och den som anser att det förekommer felaktig hantering av personuppgifter kan framföra klagomål till Datainspektionen.

9. Kontakta oss
Torreliving vill ge dig enkel och tydlig information om hur vi hanterar dina personuppgifter. Din personliga integritet är viktig och vi arbetar kontinuerligt med att säkerställa att dina personuppgifter hanteras på ett sätt som gör att du kan vara trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du undrar över något eller har några önskemål avseende hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta oss via e-post på info@torreliving.com eller på telefon +46 705 212 564.